Výhody mimosúdneho riešenia sporu

Mimosúdne riešenie sporov Mimosúdne riešenie sporov Mimosúdne riešenie sporov Mimosúdne riešenie sporov
line

Výhody mimosúdneho riešenia sporu

Rýchlo

Súdne pojednávanie je zdĺhavý proces pri ktorom stoja oproti sebe dve strany na konci ktorého vzíde po niekoľkých rokoch víťaz. Pri mimosúdnom riešení sporu dosiahnu obe strany sporu víťazstvo podpísaním výhodnej dohody pre obe strany už po niekoľkých týždňoch, max. mesiacoch, čo je mnohonásobne rýchlejšie.

Lacno

Pri súdnom procese je nevyhnutné platiť si právneho zástupcu a súdne poplatky, resp. súdne trovy. Pri mimosúdnom riešení sporu nie je potrebný právny zástupca a náklady sú len za služby mediátora, ktoré sú oveľa nižšie. (pozri cenník)

Diskrétne

Súdne konanie prebieha na súdoch v Slovenskej republike, ktorých sa môžu zúčastňovať príbuzní oboch strán, novinári, zástupcovia médií alebo ktokoľvek iný z verejnosti, kto má záujem byť na pojednávaní prítomní. Mimosúdneho riešenia sporu sa môže zúčastňovať každá strana sporu s mediátorom samostatne ale všetky strany sú zároveň povinné v súlade s § 5 zákona č. 420/2004 o mediácii v platnom znení zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s mimosúdnym riešením sporu, resp. mediáciou.

line